Kancelaria notarialna Anna Bladowska | Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna
Notariusz Anna Bladowska

Kancelaria mieści się w centrum Gdyni, przy ulicy Żwirki i Wigury nr 8 A / 4 (za Empikiem, obok ulica Świętojańska), na I piętrze. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Po uzgodnieniu z notariuszem możliwe jest dokonanie czynności w innych godzinach lub w sobotę.

Tel.: +48 58 698 08 04 | E-mail: anna.bladowska@notariuszgdynia.pl

Jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter czynności możliwe jest dokonanie czynności także w innym miejscu niż kancelaria

Terminy czynności ustalić można osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Notariusz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (np. o wysokości opłat i podatków, czy potrzebnych dokumentów). Notariusz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych nieodpłatnie.

Pokaż na Google Maps

Kontakt

Tel. +48 58 698 08 04
E-mail: anna.bladowska@notariuszgdynia.pl
Żwirki i Wigury 8A/4 (za Empikiem, I piętro)
81-393 Gdynia
NIP 739 351 02 26
REGON 281 08 94 04

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe.

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 9 – 17

Oferta
Czynności notarialne

Przed dokonaniem czynności notarialnej konieczny jest kontakt z kancelarią, gdyż pozwoli ustalić rodzaj czynności, która ma być dokonana, a także umożliwi przekazanie Państwu informacji odnośnie dokumentów, które należy przedłożyć.

Notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.


Kancelaria notarialna Anna Bladowska | Notariusz Gdynia

Opłaty

Z tytułu dokonania określonej czynności pobierane jest wynagrodzenie zwane taksą notarialną.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksę należy powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Poza taksą pobierane i odprowadzane są na rachunek urzędu skarbowego: 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
- podatek od spadków i darowizn

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej (lub wniosek o założenie księgi wieczystej), pobierana jest opłata sądową i przekazywana na rachunek właściwego sądu. Na każdym sporządzonym dokumencie wymieniana jest wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, z powołaniem podstawy prawnej.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z dokonywaną czynnością proszę o kontakt z kancelarią.

Wszelkie opłaty z tytułu dokonanej czynności uiszcza się w kasie kancelarii gotówką. Istnieje także możliwość uiszczenia opłat przelewem przed dokonaniem czynności na rachunek bankowy kancelarii: