Anna Bladowska Notariusz, kancelaria notarialna ŚWIĘTOJAŃSKA

Kancelaria Notarialna
Notariusz Anna Bladowska

Kancelaria mieści się w centrum Gdyni, przy ulicy Żwirki i Wigury nr 8 A / 4 (za Empikiem, obok ulica Świętojańska), na I piętrze. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Możliwe jest dokonanie czynności w innych godzinach lub w sobotę - po uzgodnieniu z notariuszem. 

Tel.: +48 58 698 08 04 | E-mail: anna.bladowska@gdin.pl

Jeżeli szczególne okoliczności lub charakter czynności przemawiają za tym, możliwe jest dokonanie czynności także w innym miejscu niż kancelaria.

Terminy czynności można  ustalić telefonicznie, osobiście, lub za pośrednictwem poczty e-mail. Notariusz udzieli wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (np. o wysokości opłat i podatków oraz potrzebnych dokumentów). Notariusz udziela wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych nieodpłatnie.

Pokaż na Google Maps

Kontakt

Tel. +48 58 698 08 04
E-mail: anna.bladowska@gdin.pl
Żwirki i Wigury 8A/4 (za Empikiem, I piętro)
81-393 Gdynia
NIP 739 351 02 26
REGON 281 08 94 04

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe.

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 9 – 17

Oferta
Czynności notarialne

Przed dokonaniem czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią, co pozwoli ustalić rodzaj czynności, która ma być dokonana. Ponadto umożliwi przekazanie informacji odnośnie dokumentów, które należy przygotować.

Notariusz udziela wszelkich informacji w zakresie dokonywanych czynności. Rolą notariusza jest wykonywanie czynności, którym strony są obowiązane nadać formę notarialną (czynności notarialnych), lub mają takie życzenie.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień w zakresie dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Anna Bladowska Notariusz, kancelaria notarialna ŚWIĘTOJAŃSKA

Opłaty

 Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialne zwane jest taksą notarialną.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stawek taksy notarialnej (maksymalnych).

Taksę notarialną powiększa się o VAT (podatek od towarów i usług) według stawki 23%. Poza taksą notarialną notariusz pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego:
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn

W przypadku, gdy akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej (lub wniosek o założenie księgi wieczystej), notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu. Notariusz na każdym sporządzonym dokumencie wymienia wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, przywołując podstawę prawną.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną należy skontaktować się z kancelarią.

Opłaty z tytułu dokonanej czynności notarialnej uiszcza się w kasie kancelarii gotówką. Istnieje także możliwość uiszczenia opłat przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej na rachunek bankowy kancelarii: